Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2013

zander
6193 f688 500
Reposted fromretaliate retaliate viaszaaatan szaaatan
zander
2747 e939
Reposted fromnimble nimble viaszaaatan szaaatan
zander
7656 3071
Reposted fromasan29 asan29 viaannettee annettee
zander
3258 040f
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viakrainakredek krainakredek
zander
6323 e6c2
bo i tak wszystko chuj strzeli.
Reposted fromthesmajl thesmajl viakrainakredek krainakredek
zander
Gdy jest się pijaną, nie należy przepraszać za to, że jest się pijaną. W końcu jednym z plusów bycia pijaną, jest obojętność wobec faktu, że inni to widzą.
— Bridget Asher - Kwiaty od Artiego
zander

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Siesicka
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaczarny czarny
zander
2805 849e
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaczarny czarny
zander
zander
5806 e576
Reposted fromBigLoveXx BigLoveXx viakrainakredek krainakredek

August 19 2013

zander

July 23 2013

zander

Jak zawsze.

- Czekasz aż zatęskni?
- Za mną? Nie żartuj. Za mną się nie tęskni. Mnie się odrzuca, odkłada, zapomina.
- Ja bym tęskniła.
- Każdy tak mówi, a potem jest jak zawsze.
Reposted fromlinasakuraaizu linasakuraaizu viablondi blondi
zander
Pra­wie co noc gdy leżę w łóżku... Myślę o wszys­tkich, których kochałem, a których już nie ma. Myślę o mo­jej pięknej Ja­ne... jak ją stra­ciłem wiele lat te­mu. I myślę o tym jak każdy idzie swoją Zieloną Milą... każdy w swoim tem­pie. Ale jed­na myśl szczególnie nie poz­wa­la mi spać. Jeśli spra­wił, że mysz żyje tak długo to o ile dłużej ja będę mu­siał żyć? Każde­go z nas cze­ka śmierć, bez wyjątku, ale Boże... cza­sem Zielo­na Mi­la wy­daje się ta­ka długa.
— Stephen King "Zielona mila"
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viadobby dobby
zander
7937 96f4
Jak jej nie kochać?

July 20 2013

zander
3944 6493
Reposted fromcmfstudios cmfstudios viaeeeyes eeeyes

July 17 2013

zander
6522 148d
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaszaaatan szaaatan

July 16 2013

zander
0459 0142 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeeeyes eeeyes
zander
9653 b687 500
zander
3675 7e0e
Reposted fromdamsel damsel viaszaaatan szaaatan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl